MenuItemAlias: /vi/choi/max4d/thong-ke-so-trung
Xếp hạng Bộ số kết quả Tổng số lần xuất hiện
1 1705 1
2 2127 1
3 3019 1
4 3475 1
5 4015 1
6 4366 1
7 5287 1
8 5396 1
9 5439 1
10 5645 1
11 5920 1
12 6096 1
13 6295 1
14 6399 1
15 7709 1