.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 28/10/2021 00:34:52
Content save to disk for data catche at 28/10/2021 00:32:45
Page:vietlott-thong-tin-lien-quan
Page Alias:vietlott/thong-tin-lien-quan
MenuItemAlias: /vi/vietlott/thong-tin-lien-quan

Văn bản Pháp Quy

STT LOẠI VĂN BẢN KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
1 Nghị định 30/2007/NĐ-CP 01/03/2007 Kinh doanh xổ số
2 Thông tư 44/2009/TT-BTC 10/03/2009 Hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô
3 Quyết định 1109/QĐ-TTg 11/05/2011 Phê duyệt đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam
4 Quyết định 2933/QĐ-BTC 05/12/2011 Thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam
5 Nghị định 78/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 30/2007/NĐ-CP, ngày 01/3/2007 của Chính phủ về “kinh doanh xổ số

Công bố thông tin

STT LOẠI THÔNG TIN NỘI DUNG
1 Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015
2 Báo cáo Tài chính năm 2015
3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016
4 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016
5 Báo cáo Tài chính năm 2016
6 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm 2017
7 Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017
8 Báo cáo kiểm toán năm 2017