MenuItemAlias: /vi/choi/max3d/thong-ke-so-trung
Xếp hạng Bộ số kết quả Tổng số lần xuất hiện
1 954 3
2 415 3
3 040 3
4 305 2
5 136 2
6 240 2
7 050 2
8 740 2
9 176 2
10 255 2
11 562 2
12 866 2
13 265 2
14 331 2
15 335 2