MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-645
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00416 20/03/2019 19/05/2019
2 Kỳ quay thưởng 00415 17/03/2019 16/05/2019
3 Kỳ quay thưởng 00414 15/03/2019 14/05/2019
4 Kỳ quay thưởng 00413 13/03/2019 12/05/2019
5 Kỳ quay thưởng 00412 10/03/2019 09/05/2019
6 Kỳ quay thưởng 00411 08/03/2019 07/05/2019
7 Kỳ quay thưởng 00410 06/03/2019 05/05/2019
8 Kỳ quay thưởng 00409 03/03/2019 02/05/2019
9 Kỳ quay thưởng 00408 01/03/2019 30/04/2019
10 Kỳ quay thưởng 00407 27/02/2019 28/04/2019
11 Kỳ quay thưởng 00406 24/02/2019 25/04/2019
12 Kỳ quay thưởng 00405 22/02/2019 23/04/2019
13 Kỳ quay thưởng 00404 20/02/2019 21/04/2019
14 Kỳ quay thưởng 00403 17/02/2019 18/04/2019
15 Kỳ quay thưởng 00402 15/02/2019 16/04/2019