MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-655
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00255 21/03/2019 20/05/2019
2 Kỳ quay thưởng 00254 19/03/2019 18/05/2019
3 Kỳ quay thưởng 00253 16/03/2019 15/05/2019
4 Kỳ quay thưởng 00252 14/03/2019 13/05/2019
5 Kỳ quay thưởng 00251 12/03/2019 11/05/2019
6 Kỳ quay thưởng 00250 09/03/2019 08/05/2019
7 Kỳ quay thưởng 00249 07/03/2019 06/05/2019
8 Kỳ quay thưởng 00248 05/03/2019 04/05/2019
9 Kỳ quay thưởng 00247 02/03/2019 01/05/2019
10 Kỳ quay thưởng 00246 28/02/2019 29/04/2019
11 Kỳ quay thưởng 00245 26/02/2019 27/04/2019
12 Kỳ quay thưởng 00244 23/02/2019 24/04/2019
13 Kỳ quay thưởng 00243 21/02/2019 22/04/2019
14 Kỳ quay thưởng 00242 19/02/2019 20/04/2019
15 Kỳ quay thưởng 00241 16/02/2019 17/04/2019