.22 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 14/06/2024 20:16:08
Content save to disk for data catche at 14/06/2024 20:11:19
Page:vietlott-thong-tin-lien-quan
Page Alias:vietlott/thong-tin-lien-quan
MenuItemAlias: /en/vietlott/thong-tin-lien-quan

Legal documents

STT DOCUMENT TYPE SYMBOL Date of issue TRÍCH YẾU DOWNLOAD
1 Decree 30/2007/NĐ-CP 01/03/2007 Lottery Business
2 Decision 1109/QĐ-TTg 11/05/2011 Phê duyệt đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam
3 Decision 2933/QĐ-BTC 05/12/2011 Thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam
4 Decree 78/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 30/2007/NĐ-CP, ngày 01/3/2007 của Chính phủ về “kinh doanh xổ số
5 Circular 76/2013/TT-BTC 04/06/2013 Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Công bố thông tin

Order TYPE OF INFORMATION CONTENT
1 Report on the company renewal arrangement in 2015
2 Financial Report 2015
3 Plan for Business production and Investment in 2016
4 Report on the company's salary & bonus system in 2016
5 Financial Report 2016
6 Report on the company renewal arrangement in 2017
7 Financial Report for the first half of 2017
8 Audit Report 2017