.21 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 01/12/2021 05:21:55
Content save to disk for data catche at 01/12/2021 05:20:14
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Compare

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Draw ID: 00387 | Date: 29/11/2021
Giải Đặc biệt
254
227
First prize
575
207
828
190
Second prize
629
504
489
039
005
773
Third prize
093
074
344
280
777
678
708
057
Draw ID: 00386 | Date: 26/11/2021
Giải Đặc biệt
801
083
First prize
156
005
276
978
Second prize
536
963
346
352
142
354
Third prize
875
647
553
756
941
955
837
697
Draw ID: 00385 | Date: 24/11/2021
Giải Đặc biệt
270
975
First prize
176
536
388
821
Second prize
086
005
074
783
629
781
Third prize
134
024
416
259
497
968
699
751
Draw ID: 00384 | Date: 22/11/2021
Giải Đặc biệt
706
569
First prize
164
100
950
605
Second prize
321
934
351
757
572
767
Third prize
775
917
357
621
091
801
527
735
Draw ID: 00383 | Date: 19/11/2021
Giải Đặc biệt
426
407
First prize
967
094
433
199
Second prize
114
435
474
108
407
979
Third prize
690
674
410
108
034
182
311
611