.20 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 25/09/2020 18:08:35
Content save to disk for data catche at 25/09/2020 18:08:34
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Compare

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Draw ID: 00213 | Date: 23/09/2020
First prize
881
531
Second prize
099
211
277
489
Third prize
748
529
608
472
716
962
Encouragement prize
841
567
000
520
518
761
471
153
Draw ID: 00212 | Date: 21/09/2020
First prize
725
389
Second prize
542
810
993
537
Third prize
022
270
734
050
499
608
Encouragement prize
221
219
224
646
367
967
239
019
Draw ID: 00211 | Date: 18/09/2020
First prize
760
809
Second prize
789
436
295
569
Third prize
570
380
896
379
971
780
Encouragement prize
330
148
814
153
751
757
208
856
Draw ID: 00210 | Date: 16/09/2020
First prize
376
030
Second prize
251
782
571
820
Third prize
069
436
565
976
693
435
Encouragement prize
501
496
439
303
571
711
451
919
Draw ID: 00209 | Date: 14/09/2020
First prize
210
182
Second prize
999
123
621
021
Third prize
338
209
747
839
659
108
Encouragement prize
238
954
441
027
192
318
780
944