MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Compare

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Draw ID: 00065 | Date: 18/09/2019
First prize
018
833
Second prize
170
189
094
569
Third prize
348
788
523
582
061
364
Encouragement prize
365
010
210
831
052
958
088
493
Draw ID: 00064 | Date: 16/09/2019
First prize
381
116
Second prize
009
131
406
195
Third prize
397
387
311
991
122
574
Encouragement prize
022
191
287
464
559
742
850
613
Draw ID: 00063 | Date: 13/09/2019
First prize
542
854
Second prize
533
051
524
662
Third prize
478
320
704
003
650
046
Encouragement prize
844
945
126
839
362
939
055
797
Draw ID: 00062 | Date: 11/09/2019
First prize
331
824
Second prize
393
756
582
355
Third prize
357
106
583
587
433
602
Encouragement prize
321
772
870
704
677
409
974
834
Draw ID: 00061 | Date: 09/09/2019
First prize
056
961
Second prize
514
338
058
002
Third prize
063
988
420
204
058
047
Encouragement prize
641
439
834
459
822
413
350
677