.21 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/bingo/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/bingo/thong-ke-so-trung

Thống kê cơ bản
Kỳ quay 0013361 0013362 0013363 0013364 0013365 0013366 0013367 0013368 0013369 0013370
Số kết quả 6 6 6 4 5 6 3 2 1 1
1 2 3 4 5 6 6 2 2 1
5 1 6 5 4 5 6 3 1 2
Tổng 12 9 15 13 14 17 15 7 4 4
Lớn/Hòa/Nhỏ Lớn Nhỏ Lớn Lớn Lớn Lớn Lớn Nhỏ Nhỏ Nhỏ
Thống kê 1
17.8%
2
15.6%
3
16.1%
Nhỏ 38.3%
Cửa tổng về nhiều
12 9 10 14 8
4
16.1%
5
21.1%
6
13.3%
Lớn 41.7%
Hòa 20.0%
Cửa tổng về ít
17 3 4 6 15