.20 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/bingo/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/bingo/thong-ke-so-trung

Thống kê cơ bản
Kỳ quay 0002147 0002148 0002149 0002150 0002151 0002152 0002153 0002154 0002155 0002156
Số kết quả 2 2 6 3 5 1 6 1 1 6
4 2 4 3 5 6 6 4 1 1
4 2 3 3 6 5 6 4 4 6
Tổng 10 6 13 9 16 12 18 9 6 13
Lớn/Hòa/Nhỏ Hòa Nhỏ Lớn Nhỏ Lớn Lớn Lớn Nhỏ Nhỏ Lớn
Thống kê 1
16.1%
2
20.0%
3
11.1%
Nhỏ 43.3%
Cửa tổng về nhiều
9 13 12 10 8
4
17.8%
5
18.9%
6
16.1%
Lớn 40.0%
Hòa 16.7%
Cửa tổng về ít
3 18 5 7 14