.23 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/bingo/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/bingo/thong-ke-so-trung

Thống kê cơ bản
Kỳ quay 0037232 0037233 0037234 0037235 0037236 0037237 0037238 0037239 0037240 0037241
Số kết quả 1 5 2 4 6 4 5 1 6 5
4 1 3 5 3 5 5 1 3 2
5 4 6 3 1 1 3 6 3 3
Tổng 10 10 11 12 10 10 13 8 12 10
Lớn/Hòa/Nhỏ Hòa Hòa Hòa Lớn Hòa Hòa Lớn Nhỏ Lớn Hòa
Thống kê 1
17.2%
2
13.9%
3
17.8%
Nhỏ 31.7%
Cửa tổng về nhiều
10 8 11 9 13
4
12.2%
5
20.6%
6
18.3%
Lớn 33.3%
Hòa 35.0%
Cửa tổng về ít
16 6 7 12 14