.21 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/bingo/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/bingo/thong-ke-so-trung

Thống kê cơ bản
Kỳ quay 0002145 0002146 0002147 0002148 0002149 0002150 0002151 0002152 0002153 0002154
Số kết quả 5 4 2 2 6 3 5 1 6 1
2 2 4 2 4 3 5 6 6 4
5 5 4 2 3 3 6 5 6 4
Tổng 12 11 10 6 13 9 16 12 18 9
Lớn/Hòa/Nhỏ Lớn Hòa Hòa Nhỏ Lớn Nhỏ Lớn Lớn Lớn Nhỏ
Thống kê 1
15.0%
2
20.0%
3
11.1%
Nhỏ 41.7%
Cửa tổng về nhiều
9 12 13 10 8
4
17.8%
5
20.0%
6
16.1%
Lớn 40.0%
Hòa 18.3%
Cửa tổng về ít
3 18 5 15 6