MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-max-4d
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00337 17/01/2019 18/03/2019
2 Kỳ quay thưởng 00336 15/01/2019 16/03/2019
3 Kỳ quay thưởng 00335 12/01/2019 13/03/2019
4 Kỳ quay thưởng 00334 10/01/2019 11/03/2019
5 Kỳ quay thưởng 00333 08/01/2019 09/03/2019
6 Kỳ quay thưởng 00332 05/01/2019 06/03/2019
7 Kỳ quay thưởng 00331 03/01/2019 04/03/2019
8 Kỳ quay thưởng 00330 01/01/2019 02/03/2019
9 Kỳ quay thưởng 00329 29/12/2018 27/02/2019
10 Kỳ quay thưởng 00328 27/12/2018 25/02/2019
11 Kỳ quay thưởng 00327 25/12/2018 23/02/2019
12 Kỳ quay thưởng 00326 22/12/2018 20/02/2019
13 Kỳ quay thưởng 00325 20/12/2018 18/02/2019
14 Kỳ quay thưởng 00324 18/12/2018 16/02/2019
15 Kỳ quay thưởng 00323 15/12/2018 13/02/2019