1. Tham gia dự thưởng một bộ số:

(Khách hàng chọn 06 số để tạo thành một bộ số)


              Giá trị tham gia dự thưởng: 10.000 VNĐ


2. Tham gia dự thưởng nhiều bộ số (chơi bao): 

              Giá trị tham gia dự thưởng = 10.000 VNĐ x số bộ số tham gia dự thưởng.

(Chi tiết vui lòng xem trong bảng dưới đây)

  

Số lượng các số được chọnSố lượng bộ số tham gia dự thưởng Giá trị tham gia dự thưởng (VNĐ)
5 (Bao 5)40400.000
7 (Bao 7)770.000
8 (Bao 8)28280.000
9 (Bao 9)84840.000
10 (Bao 10)2102.100.000
11 (Bao 11)4624.620.000
12 (Bao 12)9249.240.000
13 (Bao 13)1.71617.160.000
14 (Bao 14)3.00330.030.000
15 (Bao 15)5.00550.050.000
18 (Bao 18)18.564185.640.000