.22 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/keno/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/keno/thong-ke-so-trung

Loại Mô tả Tỉ lệ
Chẵn
Từ 15 số trở lên là số chẵn 0.85%
13 hoặc 14 số là số chẵn 8.73%
Chẵn 11-12 11 hoặc 12 số là số chẵn 28.96%
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ 21.73%
Lẻ
11 hoặc 12 số là số lẻ 29.34%
13 hoặc 14 số là số lẻ 9.34%
Từ 15 số trở lên là số lẻ 0.88%