.23 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/keno/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /vi/choi/keno/thong-ke-so-trung

Loại Mô tả Tỷ lệ
Lớn
Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 9.85%
11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 31.95%
Hòa 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 20.68%
Nhỏ
11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 28.05%
Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 9.47%