.21 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/keno/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /en/choi/keno/thong-ke-so-trung

Loại Mô tả Tỉ lệ
Chẵn
Từ 15 số trở lên là số chẵn 1.15%
13 hoặc 14 số là số chẵn 8.39%
Chẵn 11-12 11 hoặc 12 số là số chẵn 32.12%
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ 20%
Lẻ
11 hoặc 12 số là số lẻ 28.18%
13 hoặc 14 số là số lẻ 8.93%
Từ 15 số trở lên là số lẻ 1.15%