41,341,594,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

31.562.051.700đ

Jackpot 2

3,783,449,750đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

 1. Văn bản pháp quy

STT
Loại văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Nghị định 122/2017/NĐ-CP 13/11/2017 Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số Tải về
2 Thông tư 120/2016/TT-BTC 14/7/2016 Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam Tải về
3 Thông tư 112/2014/TT-BTC 19/8/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. Tải về
4 Thông tư 01/2014/TT-BTC 02/01/2014 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số Tải về
5 Thông tư 136/2013/TT-BTC 03/10/2013 Hướng dẫn  hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Tải về
6 Thông tư 111/2013/TT-BTC 15/8/3013 Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân Tải về
7 Thông tư 76/2013/TT-BTC 04/6/2013 Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số Tải về
8 Thông tư 75/2013/TT-BTC 04/6/2013 Hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số Tải về
9 Nghị định 98/2013/NĐ-CP 28/8/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số Tải về
10 Nghị định 78/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 30/2007/NĐ-CP, ngày 01/3/2007 của Chính phủ về “kinh doanh xổ số Tải về
11 Quyết định 2933/QĐ-BTC 05/12/2011 Thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam Tải về
12 Quyết định 1109/QĐ-TTg 11/7/2011 Phê duyệt đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam Tải về
13 Thông tư 44/2009/TT-BTC 10/3/2009 Hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô Tải về
14 Nghị định 30/2007/NĐ-CP 01/3/2007 Kinh doanh xổ số Tải về

 2. Công bố thông tin

STT
Loại thông tin Nội dung
1 Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Chi tiết
2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 Chi tiết
3 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp Chi tiết
4 Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015 Chi tiết
5 Báo cáo Tài chính năm 2015 Chi tiết
6 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty  Chi tiết 
7 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm
Chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp
Chi tiết
8 Báo cáo Tài chính năm 2016 Chi tiết
9 Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Chi tiết
10 Chiến lược phát triển của Công ty xổ số điện toán Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2034 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (05) năm của Công ty xổ số điện toán Việt Nam Chi tiết
11 - Báo cáo kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất
- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
- Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018 và chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
Chi tiết
Phiên bản đầy đủ