MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-655
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00151 19/07/2018 19/09/2018
2 Kỳ quay thưởng 00150 17/07/2018 15/09/2018
3 Kỳ quay thưởng 00149 14/07/2018 12/09/2018
4 Kỳ quay thưởng 00148 12/07/2018 12/09/2018
5 Kỳ quay thưởng 00147 10/07/2018 08/09/2018
6 Kỳ quay thưởng 00146 07/07/2018 05/09/2018
7 Kỳ quay thưởng 00145 05/07/2018 05/09/2018
8 Kỳ quay thưởng 00144 03/07/2018 03/09/2018
9 Kỳ quay thưởng 00143 30/06/2018 30/08/2018
10 Kỳ quay thưởng 00142 28/06/2018 27/08/2018
11 Kỳ quay thưởng 00141 26/06/2018 25/08/2018
12 Kỳ quay thưởng 00140 23/06/2018 22/08/2018
13 Kỳ quay thưởng 00139 21/06/2018 20/08/2018
14 Kỳ quay thưởng 00138 19/06/2018 18/08/2018
15 Kỳ quay thưởng 00137 16/06/2018 15/08/2018