MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-645
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00362 14/11/2018 13/01/2019
2 Kỳ quay thưởng 00361 11/11/2018 10/01/2019
3 Kỳ quay thưởng 00360 09/11/2018 08/01/2019
4 Kỳ quay thưởng 00359 07/11/2018 06/01/2019
5 Kỳ quay thưởng 00358 04/11/2018 03/01/2019
6 Kỳ quay thưởng 00357 02/11/2018 01/01/2019
7 Kỳ quay thưởng 00356 31/10/2018 30/12/2018
8 Kỳ quay thưởng 00355 28/10/2018 27/12/2018
9 Kỳ quay thưởng 00354 26/10/2018 25/12/2018
10 Kỳ quay thưởng 00353 24/10/2018 23/12/2018
11 Kỳ quay thưởng 00352 21/10/2018 20/12/2018
12 Kỳ quay thưởng 00351 19/10/2018 18/12/2018
13 Kỳ quay thưởng 00350 17/10/2018 16/12/2018
14 Kỳ quay thưởng 00349 14/10/2018 13/12/2018
15 Kỳ quay thưởng 00348 12/10/2018 11/12/2018