MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-645
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00340 23/09/2018 22/11/2018
2 Kỳ quay thưởng 00339 21/09/2018 20/11/2018
3 Kỳ quay thưởng 00338 19/09/2018 18/11/2018
4 Kỳ quay thưởng 00337 16/09/2018 15/11/2018
5 Kỳ quay thưởng 00336 14/09/2018 13/11/2018
6 Kỳ quay thưởng 00335 12/09/2018 11/11/2018
7 Kỳ quay thưởng 00334 09/09/2018 08/11/2018
8 Kỳ quay thưởng 00333 07/09/2018 06/11/2018
9 Kỳ quay thưởng 00332 05/09/2018 04/11/2018
10 Kỳ quay thưởng 00331 02/09/2018 01/11/2018
11 Kỳ quay thưởng 00330 31/08/2018 30/10/2018
12 Kỳ quay thưởng 00329 29/08/2018 28/10/2018
13 Kỳ quay thưởng 00328 26/08/2018 25/10/2018
14 Kỳ quay thưởng 00327 24/08/2018 23/10/2018
15 Kỳ quay thưởng 00326 22/08/2018 21/10/2018