12,000,000,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

38,842,141,350đ

Jackpot 2

3,982,460,150đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Thống kê

1
0
0
1
2
1
2
0
1
2
5
1
1
1
1
1
0
0
3
2
0
0
1
2
1
1
1
0
0
1
0
4
1
1
0
1
0
2
1
1
2
0
0
0
2
1
0
0
0
1
4
0
0
1
0
Phiên bản đầy đủ