17,623,253,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

30.000.000.000đ

Jackpot 2

3,449,198,200đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Thống kê

7
5
6
8
8
12
8
6
8
13
10
8
6
7
3
6
4
10
12
5
5
8
10
9
8
10
11
8
12
10
8
6
9
10
6
9
8
7
5
9
8
8
6
6
6
Phiên bản đầy đủ