25,996,836,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

300.000.000.000đ

Giá trị thặng dư

5,600,910,600đ

Jackpot 2

3,622,323,400đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Thống kê

5
3
0
4
6
4
3
2
3
5
2
3
2
4
0
2
1
4
5
0
1
2
4
4
0
3
6
3
3
4
3
4
4
3
2
5
5
2
0
2
3
3
1
2
5
Phiên bản đầy đủ